Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Βήματα υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας για το σχολικό έτος 2016 – 2017


Βήμα 1ο
Ενημέρωση Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί του θεσμού της μαθητείας (χάραξη στρατηγικής, αποστολή στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση της ΕΕΚ, αποστολή οδηγού για την υλοποίηση της μαθητείας και Πινάκων υποψηφίων θέσεων μαθητείας στο δημόσιο τομέα μετά από συνεργασίας ΥΠΠΕΘ-ΟΑΕΔ).

Βήμα 2ο
Αποστολή Οδηγού και χρήσιμων εντύπων (θεσμικό πλαίσιο, επιστολή προς επιχειρήσεις, σχέδιο προκήρυξης) για την Υλοποίηση της Μαθητείας σε ΠΔΕ, ΔΔΕ, ΕΠΑΛ με ευθύνη της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Βήμα 3ο
Συνάντηση Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) με Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) και Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για καθορισμό στρατηγικής για την εφαρμογή της μαθητείας.

Βήμα 4ο
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι (6-7 ειδικότητες, μέγιστος αριθμός τμημάτων, διαδικασία προσέγγισης φορέων του δημοσίου και επιχειρήσεων, κατανομή ειδικοτήτων, προϋποθέσεις λειτουργίας/ εκπαιδευτικοί/ εξοπλισμός)

Βήμα 5ο
Συνάντηση Διευθυντών ΔΔΕ με Διευθυντές ΕΠΑΛ/ΕΚ και Σχολικούς Συμβούλους για εφαρμογή στρατηγικής μαθητείας σε επίπεδο Διεύθυνσης

Βήμα 6ο
Επαφή Διευθυντών ΕΠΑΛ και ΕΚ με Φορείς του Δημοσίου και Επιχειρήσεις
Συνεννόηση και συντονισμός ΕΠΑΛ – ΕΚ (προϋπόθεση για την δημιουργία τμήματος Μαθητείας)
Ενημέρωση Συλλόγων Διδασκόντων
Καταγραφή δυνατοτήτων εκπαιδευτικής μονάδας (εκπαιδευτικό προσωπικό, εξοπλισμός)
Επικοινωνία με απόφοιτους ανά ειδικότητα
Επικοινωνία με φορείς του δημοσίου (από Πίνακες ΥΠΠΕΘ σε ΠΔΕ-σημείο 5.1) για επιβεβαίωση θέσεων
Για τη συμπλήρωση των θέσεων Δημοσίου, τα ΕΠΑ.Λ./ΕΚ έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τοπικές επιχειρήσεις
Καταγραφή θέσεων μαθητείας από ΕΠΑΛ/ΕΚ
Αποστολή τελικής πρότασης από ΕΠΑΛ/ΕΚ σε ΔΔΕ

Βήμα 7ο
Συνάντηση Διευθυντών ΔΔΕ με ΠΔΕ για σύζευξη στρατηγικής μαθητείας και θέσεων επιχειρήσεων- φορέων
Επιβεβαίωση αρχικών στόχων
Αποφυγή επικαλύψεων
Διασπορά των θέσεων Μαθητείας σε επίπεδο Περιφέρειας
Έλεγχος προϋποθέσεων λειτουργίας τμημάτων μαθητείας

Βήμα 8ο
Επαφή ΠΔΕ με Διεύθυνση Επαγγελματικής ΥΠΠΕΘ για υποβολή θέσεων μαθητείας και έναρξη διαδικασίας προκήρυξης τμημάτων Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας.

Βήμα 9ο
Προκήρυξη τμημάτων Μαθητείας

Βήμα 10ο
Υποβολή αιτήσεων από απόφοιτους σε ΕΠΑΛ

Βήμα 11ο
Έλεγχος δικαιολογητικών αποφοίτων από ΕΠΑΛ

Βήμα 12ο
Επιλογή αποφοίτων σε τμήματα Μαθητείας από ΕΠΑΛ ή/και ΔΔΕ

Βήμα 13ο
Κατάταξη αποφοίτων βάσει του έτους αποφοίτησης και του βαθμού του πτυχίου ειδικότητας.

Βήμα 14ο
Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων

Βήμα 15ο
Διαδικασία ενστάσεων

Βήμα 16ο
Ανάρτηση οριστικού πίνακα επιτυχόντων

Βήμα 17ο
Αντιστοίχιση μαθητευόμενων – θέσεων μαθητείας
Η αντιστοίχιση μαθητευόμενων –θέσεων μαθητείας θα γίνεται σύμφωνα με την κρίση επιτροπής αποτελούμενης από τους Διευθυντές ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ και τον Υπεύθυνο Τομέα της ειδικότητας, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά και τις δύο πλευρές (τους μαθητευόμενους και τις επιχειρήσεις), ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης θέσης μαθητείας.
Οι μαθητευόμενοι που έχουν βρει μόνοι τους κάποια θέση μαθητείας, τοποθετούνται σε αυτή κατά προτεραιότητα υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να είναι σε θέση να υλοποιήσει το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας.

Βήμα 18ο
Απόφαση ΠΔΕ για έναρξη τμημάτων Μαθητείας μετά από συνεργασία των ΔΔΕ και με την εποπτεία της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

About SIDIR

SIDIR
Recommended Posts × +

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου