Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Ρύθμιση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Έργου Μαθητείας


4.1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από 1-3 επιμέρους θεματικές ενότητες ή διακριτά μαθήματα, διαρκεί συνολικά 7 ώρες και διδάσκεται σε μια ημέρα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ.

4.2. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: υπεύθυνος τομέα, υπεύθυνος εργαστηρίου, εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο ΕΚ, εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. που θα διατεθεί μόνο για αυτές τις ώρες. Μεταξύ των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο ανήκουν τα τμήματα μαθητείας. Επίσης μπορούν να προσλαμβάνονται και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί για να διατεθούν.

4.3. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» και σε περίπτωση έλλειψης εφαρμόζεται αναλογικά η Υπουργική απόφαση που εκάστοτε ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.

4.4. Οι μαθητευόμενοι εποπτεύονται στο χώρο εργασίας από εκπαιδευτικό, όπως ορίζεται παρακάτω. Ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την εποπτεία υποχρεωτικά επισκέπτεται την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητές τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Επιπλέον πραγματοποιεί υποχρεωτικά επίσκεψη στην αρχή και στο τέλος της περιόδου της μαθητείας και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη για επίλυση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την τήρηση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ μαθητευόμενου, επιχείρησης και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ελέγχει τα έντυπα της μαθητείας, φροντίζει για την τήρηση του ημερολογίου μαθητείας, καταμετρά τις απουσίες, ενημερώνεται για τις άδειες , παρακολουθεί την εν γένει πρόοδο του μαθητευόμενου και συντάσσει ανάλογες εκθέσεις προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για κάθε επίσκεψη στην επιχείρηση. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ. (μετά από συνεννόηση) πραγματοποιεί επισκέψεις στην επιχείρηση/οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην αρχή και στο τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκείνος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη. Για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εποπτείας θα προβλεφθεί κάλυψη οδοιπορικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

4.5. Ο εκπαιδευτικός – υπεύθυνος εποπτείας είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ. καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί για την εποπτεία της μαθητείας του συγκεκριμένου τμήματος μαθητών με προτεραιότητα στο διδάσκοντα/ες το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας».

4.6. Η εποπτεία μαθητείας μέχρι 8 μαθητών αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-5 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες .

Η εποπτεία μαθητείας 9 - 13 μαθητών αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-6 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 6 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 4 διδακτικές ώρες.

Η εποπτεία μαθητείας 14-18 μαθητών αντιστοιχεί σε 4 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-8 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 8 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές ώρες.

Η εποπτεία μαθητείας 19 - 25 μαθητών αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-10 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 10 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές ώρες.

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία της μαθητείας μειώνεται αντίστοιχα με τις παραπάνω αντιστοιχίες εβδομαδιαίως.

Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην άσκηση του έργου της εποπτείας εντάσσοντάς τη στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Η εποπτεία τμήματος μαθητείας απαλλάσσει τον εκπαιδευτικό από κάθε άλλο εξωδιδακτικό έργο.

4.7. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργαστήρια εφαρμόζεται αναλογικά η Υπουργική απόφαση που εκάστοτε ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.

About SIDIR

SIDIR
Recommended Posts × +

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου